Government of Nepal Logo
नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, ईलनर्कु, डोल्पा

नेपाल सरकार
गृह मन्त्रालय

ईलाका प्रशासन कार्यालय, ईलनर्कु, डोल्पा

कार्यालयहरु


गृह मन्त्रालय


जिल्ला प्रशासन कार्यालय

इलाका प्रशासन कार्यालय